Blisko Boga, blisko siebie – 21 stycznia 2018

source