W związku z zapisami art. 13  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Zbór Kościoła Zielonoświątkowego
  z siedzibą w Gryfinie, ul. Pionierów 9, 74-100 Gryfino,
  tel. 601 772 364,
  e-mail: zborwgryfinie@gmail.com
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  e-mail: berk.daniel@icloud.com
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
 8. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO -po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych Zborowi w Gryfinie Kościoła Zielonoświątkowego.;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korespondencji, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.